Reklamační řád

1. Právo na uplatnění reklamace

Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku), je možno reklamovat. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.

Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.

Reklamované zboží musí být vyčištěné, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta.

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození: Prokazatelně nesprávným užíváním výrobku anebo jiným nesprávným jednáním uživatele.

2. Místo a podmínky pro uplatnění reklamace

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně.

Při vyřizování reklamace zasláním je kupující povinen společně se zbožím odeslat vyplněný Reklamační list (pro stažení klikněte zde) a prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

Nákup zboží prokazuje kupující prodejním dokladem.

Vadu, která je předmětem reklamace, musí kupující jednoznačně definovat nebo popsat do reklamačního listu.

3. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, nesprávným uskladněním (teplova, vlhkost), neodbornou manipulací a neodborným nebo zanedbaným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

4. Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5. Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

6. Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o jiné neodstranitelné vady (které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady) a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

7. Vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není sjednána lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

8. Náklady reklamace

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva (obvykle doporučená zásilka české pošty typ RR). V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 

Reklamace, jak postupovat

Zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě doporučujeme zásilku nepřevzít, sepsat s dodávkovou službou protokol a neprodleně informovat internetový obchod http://www.muttandgo.cz

Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj vada. Očištěné zboží v záruce zašlete na adresu: Mutt & Go, Hořiněves 7, 503 06 Hořiněves spolu s kopií faktury a vyplněným reklamačním listem.